مقایسه حساب های معاملاتینگاهی کلی به حساب های معاملاتی بیندازید تا تصمیم بهتری بگیرید.

  • پلتفرم های معاملاتی
   MetaTrader 4
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • حداقل واریز
   $100
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 3
  • مارجین کال
   100%
  • استاپ اوت
   20%
  • امکان حذف سواپ
  • سطوح استاپ و لیمیت
   1 اسپرد
  • یمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • ابزارهای معاملاتی
   ارزهای دیجیتال-فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها – CFD ارزهای – سهام های شرکت های آمریکایی – سهام های شرکت های اروپایی (CFD)
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتی
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
  • پلتفرم های معاملاتی
   متاتریدر 4
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • حداقل واریز
   $200
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 1.6
  • مارجین کال
   100%
  • استاپ اوت
   50%
  • امکان حذف سواپ
  • سطوح استاپ و لیمیت
   1 اسپرد
  • قیمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقماعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • بزارهای معاملاتی
   فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها - ارزهای دیجیتال
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتیt
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
  • لتفرم های معاملاتی
   متاتریدر 4
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • حداقل واریز
   $25000
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 0.2
  • مارجین کال
   100%
  • استاپ اوت
   50%
  • امکان حذف سواپ
  • سطوح استاپ و لیمیت
  • قیمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقماعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • بزارهای معاملاتی
   ارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتی
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
  • پلتفرم های معاملاتی
   متاتریدر 4
  • واحد ارزی حساب
   USD
  • Mحداقل واریز
   $500
  • حداکثر واریز
  • کمیسیون
   3 دلار ثابت در هر سمت معامله
  • اجرای دستور
   بازار
  • میزان اسپرد
   از 0.2
  • مارجین کال
   100%
  • استاپ اوت
   50%
  • بدون سواپ 1
  • سطوح استاپ و لیمیت
   1 اسپرد
  • قیمت گذاری
   5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقماعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
  • Trading Instruments
   فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها
  • شرایط قرارداد
  • حداقل حجم لات در هر معامله
   0.01
  • حداقل لات معاملاتی
   0.01
  • حداکثر حجم لات در هر معامله
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات
   نا محدود
  • حداکثر حجم لات دستورات
   نا محدود
  • حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
   نا محدود
customercare
راهنمایی بگیرید

یا همین حالا شروع کنید

استاندارد $100
اعتبار اهرمی شناور تا 1:1000 افتتاح حساب معاملاتی
ECN $200
اعتبار اهرمی شناور تا 1:1000 افتتاح حساب معاملاتی
حساب PRO ECN $500
اعتبار اهرمی شناور تا 1:1000 افتتاح حساب معاملاتی
حساب پلاتینوم $25000
اعتبار اهرمی شناور تا 1:500 افتتاح حساب معاملاتی
پلتفرم های معاملاتی
متاتریدر 4
متاتریدر 4
متاتریدر 4
متاتریدر 4
واحد ارزی حساب
USD
USD
USD
USD
حداقل واریز
$100
$200
$500
$25000
حداکثر واریز
کمیسیون
3 دلار ثابت-به ازای هر سمت معامله
اجرای دستور
دستورات بازار
دستورات بازار
دستورات بازار
دستورات بازار
میزان اسپرد
از 3
از 1.6
از 0.2
از 0.2
مارجین کال
100%
100%
100%
100%
استاپ اوت
20%
50%
50%
50%
بدون سواپ 1
سطوح استاپ و لیمیت
1 اسپرد
1 اسپرد
1 اسپرد
قیمت گذاری
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
5 رقم اعشار برای فارکس (3 رقم اعشار برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن)، فلزات گرانبها : 2 رقم اعشار برای طلا و 3 رقم اعشار برای نقره
ابزارهای معاملاتی
ارزهای دیجیتال-فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها – CFD ارزهای – سهام های شرکت های آمریکایی – سهام های شرکت های اروپایی (CFD)
فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها - ارزهای دیجیتال
فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها
فارکس – CFD فلزات گرانبها - CFD شاخص ها
شرایط قرارداد
حداقل حجم لات در هر معامله
0.01
0.01
0.01
0.01
حداقل لات معاملاتی
0.01
0.01
0.01
0.01
حداکثر حجم لات در هر معامله
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
حداکثر تعداد دستورات
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
حداکثر حجم لات دستورات
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
حداکثر تعداد دستورات در حال انتظار
نا محدود
نا محدود
نا محدود
نا محدود
meta
MetaTrader 4

با پلتفرم معاملاتی برتر جهانی معامله کنید

افتتاح حساب معاملاتی

یادداشت:

1 - *حساب های بدون سواپ طبق جدول مشخصات قرارداد شامل هزینه استوریج خواهند بود.

2 - سواپ بر اساس جدول مشخصات قرارداد اعمال می گردد

3 - سهام های آمریکا و اتحادیه اروپا در هر سمت دارای 5 دلار کمیسیون می باشند (10 دلار به ازای هر لات).

4 - اسپردها شناور هستند (ثابت نیستند)