روش سپرده گذاری ارز کارمزد/کمیسیون زمان پردازش
Card Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, Ripple, Monero, Dash, Neo USD بستگی به بلاکچین دارد بستگی به بلاکچین دارد سپرده گذاری
Card کیف پول الکترونیکی USD بدون کارمزد فوری سپرده گذاری
Card انتقال بانکی وجه USD طبق هزینه های بانکی بلافاصله بعد از تایید تراکنش سپرده گذاری
Card ویزا USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
Card مسترکارت USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
Card انتقال بانکی وجه USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
Card انتقال محلی USD بدون کارمزد تا 24 ساعت سپرده گذاری
Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, Ripple, Monero, Dash, Neo
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بستگی به بلاکچین دارد
 • زمان پردازش: بستگی به بلاکچین دارد
انتقال بانکی وجه
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: فوری
انتقال بانکی وجهr
 • ارز: USD
 • ارمزد/کمیسیون: طبق هزینه های بانکی
 • زمان پردازش: بلافاصله بعد از تایید تراکنش
ویزا
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
مسترکارت
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
حواله بانکی
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
انتقال محلی
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
روش های برداشت ارز کارمزد/کمیسیون زمان پردازش
Card Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, Ripple, Monero, Dash, Neo USD بستگی به بلاکچین دارد بستگی به بلاکچین دارد برداشت
Card کیف پول الکترونیکی USD 0.5% فوری برداشت
Card انتقال بانکی وجه USD طبق هزینه های بانکی بلافاصله بعد از تایید تراکنش برداشت
Card ویزا USD دون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
Card مسترکارت USD دون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
Card انتقال بانکی وجه USD دون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
Card حواله بانکی USD دون کارمزد تا 24 ساعت برداشت
Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, Ripple, Monero, Dash, Neo
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بستگی به بلاکچین دارد
 • زمان پردازش: بستگی به بلاکچین دارد
کیف پول الکترونیکی
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: 0.5%
 • زمان پردازش: فوری
انتقال بانکی وجه
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: طبق هزینه های بانکی
 • زمان پردازش: بلافاصله بعد از تایید تراکنش
Visa
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
مسترکارت
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
حواله بانکی
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت
انتقال محلی
 • ارز: USD
 • کارمزد/کمیسیون: بدون کارمزد
 • زمان پردازش: تا 24 ساعت